جایگاه امنیت غذایی در امنیت ملی و استانی با تأکید بر توسعه کشاورزی و روستایی

نویسنده

ندارد

چکیده

خطراتی که امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می‏کند تنها خطراتی همچون تجاوز بوسیله یک قدرت خارجی نیست، بلکه بی‏ثباتیهای اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی به‏خصوص پدیده ناامنی غذایی می‏تواند ‌تأثیر مخربی بر امنیت ملی یک کشور بگذارد. ناامنی غذایی از جمله عواملی است که می‏تواند ارزشهای حیاتی و در نتیجه امنیت ملی یک کشور را به مخاطره بیاندازد. امنیت غذایی با رشد سریع جمعیت جوامع موجودیت خود را از دست داده است و در بخشهایی از کره زمین اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ویژه‏ای پدید آورده است که نه تنها سرنوشت سیاسی کشورهای نیازمند بوسیله کشورهای صنعتی رقم می‏خورد، بلکه زندگی روزمره آن‌ها به تصمیمات کشورهای سلطه‏گر بستگی یافته است و رهایی از این وابستگی و رسیدن به استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی جز با توسعه پایدار میسر نیست و محور توسعه پایدار، توسعه کشاورزی است. با عنایت به این موضوع، در مطالعه حاضر نقش و جایگاه امنیت غذایی در امنیت ملی و نیز وضعیت امنیت غذایی و همچنین چالش‏ها و فرصت‏های آن بررسی و تحلیل شده است. با توجه به نتایج، توسعه کشاورزی و روستایی باید از اهداف مهم سیاست‏گذاران در جهت تأمین امنیت غذایی و به تبع آن حفظ امنیت ملی باشد.

کلیدواژه‌ها