بررسی نقش مراکز مشاوره در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی (مطالعه موردی خانواده‌های شهر بافت در سال 1394)

نویسندگان

1 دارد

2 ندارد

چکیده

آدمی در مسیر تکاملی خود مالک منابع و وسائلی برای زندگی مؤثر است، اوست که می‌تواند خود را در زمان حال تجربه کند و گذشته و آینده را از طریق به یاد آوردن و پیش بینی وقایع به تجربه در آورد. خداوند متعال نیز آدمی را آگاه و مسئول آفریده است تا بتواند از طریق آگاهی‌های خود، قادر به انتخاب باشد و مسئولیت رفتارهای نهان و آشکار خود را بپذیرد و توانایی آن را به دست آورد که پاسخ‌های مناسبی به محرک‌های درونی و بیرونی خود ارائه نماید و به عنوان موجودی متکامل شامل جسم، هیجانات، افکار، احساسات و ادراکات در محیطی مناسب به اصلاح و تعادل رفتار خود بکوشد و خود را به شکوفایی برساند. نقش مشاوره نیز در این مسیر تکاملی نقشی حساس و موثر است، آگاه کردن آدمی به چگونگی مقابله و مبارزه با مشکلات، پشتیبانی و حمایت از مراجعان و تقویت روحیه و بالا بردن ظرفیت‌های احساسی و روانی آنان از نکات ممتاز کارکرد او در کمک به کسب فضائل است و تلاش‌های او درجهت تقویت خود باوری، اعتماد به نفس و استقلال زمینه‌های تکامل و تقرب آدمی را به منبع والای پاکی‌ها فراهم خواهد نمود. نقش مشاوره در حل مشکلات و معضلاتی که در حوزه دانش آدمی قرار نمی‌گیرد از جایگاه خاصی برخوردار است، بنابراین وجود مشاورانی آگاه و مجرب در جهت یاری کردن به انسان‌های دارای مشکل و استفاده از فنون مشاوره‌‌ای تخصصی می‌تواند در پیشگیری بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها