شراف شبکه‌ای در مدیریت بحران‌های اجتماعی

نویسندگان

دارد

چکیده

در دنیای نوین نیاز به اطلاعات منحصر به سازمان‌های اطلاعتی نبوده و نهادهای حکومتی بالاخص و اجزای آن برای تحقق مأموریت‌های خود با تمام ابزار و امکانات خود جهت انجام وظایف و مأموریت ذاتی خود، نیازمند اطلاعات بوده و تلاش می‌نمایند تا در حوزه قلمرو فعالیت خود، اشراف اطلاعاتی داشته باشند. بر همین اساس هدف اصلی این تحقیق بررسی جایگاه اشراف شبکه‌ای در مدیریت بحران‌های اجتماعی است.
روش‌به کار رفته در این تحقیق از لحاظ ماهیت کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و ماهیت آن اکتشافی می‌باشد. این تحقیق ترکیبی از روش اسنادی و کیفی است. در روش اسنادی در این پژوهش اطلاعات، برگرفته از مطالعه اسنادی و در روش کیفی با استفاده از مصاحبه عمیق با ده نفر از کارشناسان امنیتی و انتظامی استان کرمان و مقوله بندی داده‌‌‌‌‌ها و سپس کد گذاری داده‌‌‌‌‌ها در جهت رسیدن به نتیجه گیری موضوع استفاده شده است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد
مهار بحران به یک دفعه و با یک تصمیم صورت می‌گیرد. اینجاست که نقش اشراف اطلاعاتی و جمع آوری اطلاعات همچنین در رأس آن دستگاه اطلاعاتی ناجا مشخص و معین می‌گردد. بر همین اساس یکی از آرمان‌هایی که همیشه جامعه اطلاعاتی خصوصاً ناجا به دنبال آن بوده اشراف اطلاعاتی و جمع آوری اطلاعات است‌‌‌. با انجام یکسری اقدامات قبل از هر بحران و پیش بینی‌های اطلاعاتی با استفاده از منابع پنهان و منابع آشکار می‌توان چراغ راهی برای تصمیم گیران انتظامی و امنیتی فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها