بررسی تبعات سوء اقتصادی‌‌‌‌، فرهنگی و امنیتی افاغنه غیر مجاز در استان کرمان

نویسندگان

دارد

چکیده

ورود غیر مجاز اتباعه افاغنه در استان کرمان گسترش روز افزون داشته و امروز به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌‌های اجتماعی و روانی مردم کرمان تبدیل شده است. این میهمانان ناخوانده آثار و تبعاتی نظیر اشغال فرصت‌های شغلی جوانان‌‌‌‌، ازدواج افاغنه با زنان ایرانی موجب بروز مشکلات فرهنگی و اجتماعی گردیده و همچنین مشارکت در جرایم خشن که باعث سلب امنیت داخلی و افزایش بی نظمی و ناامنی در استان می‌گردد. ﻫﺪف مقاله حاضر شناسایی تأثیرات منفی ورود غیر مجاز افاغنه (مهاجرت) و پی‌جویی معضلات فرهنگی و اقتصادی و امنیتی در استان ﮐﺮﻣﺎن ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. روش به کار رفته در این ﺗﺤﻘﯿﻖ از نوع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ است ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از روش اسنادی و مصاحبه با کارشناسان انتظامی استان کرمان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ منتهی به ارائه راهکارها و پیشنهاد‌‌ها در جهت کاهش تبعات سوء اقتصادی‌‌‌‌، فرهنگی و امنیتی افاغنه غیر مجاز در استان کرمان می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها