عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان در اماکن عمومی (مورد مطالعه‌‌: دانشجویان زن ‌‌دانشگاه‌های شهرکرمان)

نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت در بین دانشجو یان زن ‌‌دانشگاه‌های شهر کرمان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان این ‌‌دانشگاه‌ها بوده که از این تعداد با استفاده ازفرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده متناسب با حجم در حدود 300 نفر انتخاب گردیدند. پس از جمع آوری آراء و اندیشه‌‌های صاحب نظران در حوزه‌‌های جامعه شناسی و روانشناسی تعدادی فرضیه طراحی و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با اعتبار و روایی 92/0‌‌‌، به روش پیمایشی جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از نرم افزار21SPSS و آزمونهای آماری پیرسون‌‌، تحلیل رگرسیون چند گانه و تحلیل مسیر استفاده شده است.
نتایج نشان داد که متغیرهای تهدید و آزار از سوی مردان‌‌، اعتماد به نیروی انتظامی‌‌، آرایش چهره و پایگاه اجتماعی اقتصادی افراد قدرت پیش بینی میزان احساس امنیت را در بین زنان شهر کرمان دارند. همچنین نتایج بدست آمده نشان دادکه متغیرهای مستقل در یک ترکیب خطی به طور توام می‌توانند مقدار 49 درصد از واریانس متغیر میزان احساس امنیت اجتماعی زنان را تبیین کنند. در پایان پیشنهاد می‌شود که جهت افزایش

کلیدواژه‌ها