نقش و جایگاه بخش کشاورزی استان کرمان بر توسعه اقتصادی‌‌‌، نظم و امنیت اجتماعی این استان

نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

بخش کشاورزی‌‌‌‌‌‌، یکی از ‌مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران به شمار می‌آید که دارای مساعدت‌های بسیاری به فرایند توسعه می‌باشد. مسلما بخش کشاورزی استان کرمان نیز در فرایند توسعه از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. توجه به بخش کشاورزی استان کرمان‌‌‌‌‌‌، به دلیل افزایش پیوسته جمعیت و افزایش تقاضا برای مواد غذایی و دیگر محصولات کشاورزی جهت افزایش رشد تولید و اشتغال ضروری است. همچنین افزایش توجه و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان بخصوص در مناطق روستایی باعث ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در این مناطق گردیده و از مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرها‌‌‌‌‌‌، افزایش حاشیه نشینی شهری‌‌‌‌‌‌، معضلات و بحران‌های اجتماعی مانند بر هم زدن نظم و امنیت عمومی توسط مهاجران بیکار‌‌‌‌‌‌، جلوگیری می-کند. بنابراین هدف این مطالعه بررسی نقش بخش کشاورزی استان کرمان بر توسعه اقتصادی‌‌‌‌‌‌، نظم و امنیت اجتماعی این استان بوده است. برای انجام این مطالعه از آمار و اطلاعات جهاد کشاورزی‌‌‌‌‌‌، سالنامه‌های آماری استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که بخش کشاورزی استان علی رغم وجود محدودیت‌هایی مانند خشکسالی‌های پیاپی نقش مثبتی را در توسعه اقتصادی‌‌‌‌‌‌، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و ایجاد نظم و امنیت اجتماعی داشته است.

کلیدواژه‌ها