نقش فضای سایبری در نابهنجاری‌های رفتاری دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر کرمان

نویسنده

برون سازمانی

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی نابهنجاری‌های رفتاری دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر کرمان با فضای سایبری انجام شد‌‌‌. روش تحقیق به صورت پیمایشی بود‌‌‌‌‌‌. بدین منظور از بین جامعه آماری 2406 نفر، 300 نفر دانش آموز مقطع پیش دانشگاهی به صورت نمونه گیری خوشه‌‌‌ای انتخاب شدند و با استفاده از آزمون محقق ساخته فضای سایبری مورد ارزیابی قرار گرفتند‌‌‌‌‌‌. اطلاعات به دست آمده با استفاده از رگرسیون و واریانس چند متغیره در بسته نرم افزاری SPSS نسخه 22 تحلیل شد‌‌‌‌‌‌. نتایج نشان داد که استفاده از فضای سایبری دردانش آموزان 16 ساله بالاتر از بقیه دانش آموزان است‌‌‌‌‌‌. در نابهنجاری‌های رفتاری دانش آموزان استفاده از فضای سایبری، ساعات استفاده از آن و برنامه‌های مورد مشاهده در بین دختران بیشتر از پسران است‌‌‌‌‌‌. در نابهنجاری‌های رفتاری استفاده از فضای سایبری برنامه‌های مشاهده شده در دانش آموزان رشته تجربی بیش از ریاضی است اما درساعات استفاده از فضای سایبری دانش اموزان رشته تجربی بیشتر از رشته ریاضی هستند‌‌‌. میانگین متغیر‌های اعتیاد، فرار از خانه، انحراف جنسی، سرقت و افت تحصیلی با افزایش سن افزایش می‌یابد و این اختلالات در دانش آموزان پسرو رشته تجربی بیش از دانش آموزان دختر و رشته ریاضی است‌‌‌.

کلیدواژه‌ها