پیشگیری چند نهادی با رویکرد پیشگیری از جرم سرقت در استان کرمان

نویسندگان

1 درون سازمانی

2 برون سازمانی

چکیده

باعنایت به گسترش روز افزون شیوه‌های ارتکاب جرم می‌طلبد برخورد با این شیوه‌‌ها تحت عنوان پیشگیری از جرم و خنثی سازی شیوه‌های معمول با استفاده از شیوه‌های نوین پیشگیری اقدام گردد‌‌‌‌‌.در همین راستا در این تحقیق سعی گردیده است تانسبت به شناخت نقش و جایگاه سایر سازمان‌‌‌‌‌ها، نهادها، ارگان‌‌ها اعم از دولتی، عمومی و مردم نهاد که می‌تواند در پیشگیری از جرم از جمله جرم سرقت موثر در استان کرمان واقع شود شناسایی و با عنایت به اینکه جزیره‌‌ای عمل کردن در پیشگیری از جرم نتیجه مورد قبولی را در بر ندارد با کاربست اقداماتی در قالب نتیجه گیری و ‌‌نهایتاً ارائه راهکارهایی تحت عنوان پیشنهادات اجرایی بتوان با استفاده از رویکرد پیشگیری چند نهادی گام‌های موثری به صورت هماهنگ و ‌برنامه‌ریزی شده در پیشگیری از جرم به خصوص جرم سرقت برداشته شود‌‌‌‌‌.فرماندهی انتظامی استان کرمان نیز در همین راستا در دوسال اخیر اقدام به برداشتن گام‌های در مسیر پیشگیری چند نهادی نموده است که نمونه بارز آن قرارگاه مبارزه باسرقت که با تعامل درون و برون سازمانی شکل گرفته است و نمونه دیگر آن کارگروه مبارزه با سرقت است که با همکاری معاونت پیشگیری و اجتماعی دادگستری کرمان در پیشبرد اهداف نقش دارند و از نقش سایر سازمان‌‌ها نیز در این کارگروه استفاده می‌شود و می‌توان با شناخت مناسب از نقش این سازمانها در استان کرمان که زیرمجموعه وزارتخانه و نهادهای ملی هستند در کارگروه مبارزه با سرقت به راهکارهای کلیدی و ‌‌نهایتاً اقدامات و نتایج مثبت دست یافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کلیدواژه‌ها