بررسی نقش اعتقادات دینی بر امنیت اجتماعی(مطالعه موردی زنان شهر کرمان 1394)

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

گستره احساس امنیت در افراد، ‌‌‌‌‌متأثر از عوامل متعددی است که یکی از ‌‌‌مهم‌ترین این عوامل دینداری و سطح اعتقادات فرد است که عامل مهمی در افزایش سطح احساس امنیت فرد در هنگام حضور در شرایط سخت تلقی می‌شود‌. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اعتقادات دینی با امنیت اجتماعی دربین زنان شهر کرمان در سال 1394 انجام شده است‌.
روش تحقیق این پژوهش‌‌‌؛ توصیفی از نوع همبستگی است‌. ابزار ‌‌‌اندازه‌گیری در این پژوهش دو پرسشنامه استاندارد دینداری گلاک و استارک و پرسشنامه محقق ساخته امنیت اجتماعی بوده است‌. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزاز SPSSو از تکنیک‌های آماری چون آمارهای توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون ,اسپیرمن استفاده شده است‌. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین دینداری و امنیت اجتماعی خانواده‌ها رابطه معنی داری یافت شد‌. و بین دینداری و تک تک شاخص‌های امنیت اجتماعی هم رابطه معنی داری وجود داشت‌‌. با توجه به یافته‌های تحقیق، ضرورت توجه به اصول و شعائر اسلامی و گسترش برنامه‌های مذهبی و فرهنگی به منظور افزایش سطح احساس امنیت زنان پیش از پیش احساس می‌گردد‌‌.

کلیدواژه‌ها