تعیین نقاط قوت و ضعف بخش ‌سیاست‌گذاری‌‌، مقررات و مدیریت نظام نوآوری علم و فناوری نیروی انتظامی استان کرمان

نویسندگان

ندارد

چکیده

مهم‌ترین سند بالا دستی که راهنمای حرکت رو به جلو کشور و محور اصلی جهت گیری کشور در کلیه حوزه‌ها می‌باشد‌‌، سند چشم انداز بیست ساله است‌‌‌‌‌. در این سند به وظیفه خطیر نیروی انتظامی در حوزه امنیت و اجرای قانون اشاره شده است‌‌‌‌‌. یک راه رسیدن به این مطلوب تهیه سند راهبردی توسعه دانش‌‌، مطالعات و تحقیقات براساس نظام نوآوری می‌باشد‌‌‌‌‌. از آنجا که گفته شده است اولین و مهم‌ترین کارکرد نظام نوآوری ‌سیاست‌گذاری می‌باشد‌‌‌، در نتیجه انجام پژوهشی که به تعیین نقاط قوت و ضعف بخش ‌‌سیاست‌گذاری‌‌، مقررات و مدیریت نظام نوآوری نیروی انتظامی استان کرمان بپردازد امری بسیار ضروری می‌باشد‌‌‌‌‌. تحقیق حاضر مطالعه‌‌ای کاربردی است که در سال 1392 به صورت مقطعی در کرمان انجام شد‌‌‌‌‌. جامعه پژوهش فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمان بود‌‌‌‌‌. در این پژوهش پرسشنامه‌ها بین تمام یگان‌های نیروی انتظامی استان کرمان (19 واحد) توزیع شد که توسط مسئول‌های هر یگان تکمیل شد‌‌‌‌‌. در مجموع 21 ویژگی (سوال) در پرسشنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت که بعد از تجزیه و تحلیل آن معین شد که 12 تای آن‌ها برای نیروی انتظامی استان کرمان نقطه قوت هستند و 9 تای آن‌ها نقطه ضعف محسوب می‌شوند‌‌‌‌‌. در مجموع نتیجه گیری می‌شود که نیروی انتظامی استان کرمان باید تلاش کند که علاوه بر اینکه نقاط قوت خود را حفظ و تقویت می‌کند‌‌، نقاط ضعف خود را بررسی نموده و آن‌ها را برطرف نماید‌‌‌‌‌.

کلیدواژه‌ها