بررسی رابطه بین دینداری و احساس امنیت (مورد مطالعه: شهروندان شهر کرمان)

نویسندگان

ندارد

چکیده

زمینه و هدف: احساس امنیت، احساس مصونیت فرد در مقابل تهدیدهایی است که از جانب کنشگران دولتی و غیر دولتی جان، مال، فکر و توانایی افراد را برای شرکت نمودن در اجتماعات دلخواه و یا حفظ این اجتماعات تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین دینداری با احساس امنیت صورت گرفته است.
مواد و روش‌ها: داده‌های تحقیق از طریق اجرای یک پیمایش مقطعی در بین افراد 15 ساله و بیشتر شهر کرمان گردآوری شد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتیجه: یافته های تحقیق نشان می دهد میزان احساس امنیت در بین مردان بیشتر از زنان بوده و از این حیث بین احساس امنیت و جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون رابطه‌ی بین متغیرهای تحقیق نشان داد بین دینداری با ابعاد مختلف احساس امنیت (احساس امنیت جانی، مالی، جمعی و شغلی) رابطه معنی‌داری وجود دارد. بدین ترتیب هر چه میزان دینداری در جامعه بیشتر باشد به همان میزان انواع احساس امنیت اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد سه متغیر دینداری، جنسیت و وضعیت تاهل31/0 درصد از تغییرات متغیر ملاک (احساس امنیت) را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها