بررسی نقش مراکز مشاوره نیروی انتظامی در کاهش تعارضات زناشویی (مطالعه موردی؛ دوایر مشاوره‌‌‌‌‌ای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌کلانتری‌های شهرستان بافت)

نویسندگان

1 رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمان

2 رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی شهرستان بافت

3 ندارد

4 کارشناس ارشد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمان

چکیده

تعارض زناشویی ناشی از ناهماهنگی زن و شوهر و رفتار غیرمسئولانه نسبت به ارتباط زناشویی و ازدواج است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به همین منظور مراکزی جهت رفع تعارضات زناشویی ایجاد شده است و در همین راستا نیروی انتظامی فرا از مسئولیت‌های ذاتی خود در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌کلانتری‌های خود اقدام به ایجاد مراکز مشاوره به منظور حل مشکلات به خصوص حل تعارضات زناشویی نموده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با ایجاد تعارضات زناشویی در زنان مراجعه کننده به دوایر مشاوره‌‌‌‌‌ای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌کلانتری‌های فرماندهی انتظامی شهرستان بافت ‌‌‌‌‌است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی برپایه روش توصیفی از نوع همبستگی است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. جامعه آماری این پژوهش شامل 580 نفر از زنان مراجعه کننده به مشاوره‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌کلانتری‌های فرماندهی انتظامی شهرستان بافت در سال 1394 ‌‌‌‌‌است که نمونه‌‌‌‌‌ای به حجم 265 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه تعارضات زناشویی ‌‌‌‌‌است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. که یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار Spss18 به روش آزمون همبستگی پیرسون و اسیرمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
یافته های تحقیق نشان می‌دهد نقش طرحواره‌‌‌های ناسازگار اولیه خود زوج، به عنوان متغیر تأثیرگذار بر رضایت زناشویی بررسی شده است ولی یکی از مشکلات امروزه زوج‌‌‌های جوان به خصوص در این پژوهش، رویارویی با باورها و طرحواره‌های ناسازگاری است که از خانواده مبدأ به خانواده هسته‌‌‌های تازه شکل گرفته تحمیل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود که همین امر زمینه ساز تعارض به خصوص در روزهای نخستین ازدواج ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. نتایج تحقیق نشان می دهد که ضرب و جرح، مشکلات ناشی از خانواده، ترک انفاق از جمله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مهم‌ترین عوامل بروز تعارضات در خانواده است و بین عوامل مرتبط با تعارضات و نقش مراکز مشاوره در کاهش تعارضات رابطه وجود دارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

کلیدواژه‌ها