شیوه‌های ارتقاء تعامل پلیس پیشگیری شهرستان کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان

نویسندگان

1 دارد

2 ندارد

چکیده

هدف از این مقاله بررسی شیوه های ارتقاء تعامل پلیس پیشگیری شهرستان کرمان و دانشگاه شهید باهنر با رویکرد پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی می‌باشد‌‌. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات از نوع پیمایشی است‌‌. در این مقاله دو فرضیه و دو زیر فرضیه که در راستای اهداف تعاملی پلیس و دانشگاه می‌باشند‌‌‌‌، آورده شده است‌‌. در ابتدا مطالبی پیرامون تعامل‌‌‌‌، ارزش و اهمیت تعامل در ‌مأموریت‌های پلیس‌‌‌‌‌‌، پلیس پیشگیری و نظریه‌های مختلف تعدادی از جامعه شناسان که در مورد مشارکت وتعامل اجتماعی‌‌‌‌، آورده شده است و مدل تحقیقی نیز بر اساس آن طراحی گردیده است‌‌. ابزار جمع آوری اطلاعات با طرح دو نوع پرسشنامه می‌باشد‌. جامعه نمونه شامل دو گروه 1- تعدادی از اساتید و دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان 2- تعدادی از افسران ارشد و جز پلیس پیشگیری شهر کرمان به صورت تصادفی و ‌‌جمعاً به تعداد 180 نفر مشخص گردیده‌‌اند که 120 نفرآنان از اساتید ودانشجویان دانشگاه و 60 نفر مابقی از ‌کارکنان پایور پلیس پیشگیری می‌باشند‌‌. پس از جمع آوری اطلاعات با ‌روش‌های آماری مورد تحلیل و رتبه بندی قرار گرفته‌‌اند‌‌. فرضیات تحقیق نیز با استفاده از آزمون‌های همبستگی مورد بررسی قرار گرفته که نتایج تحقیق حاکیست تحصیلات‌‌‌‌، جنسیت‌‌‌‌، سن‌‌‌‌، درجه و سابقه کار در برقراری تعامل بین پلیس و دانشگاه محدودیت ایجاد نمی‌کند و بین ‌‌فعالیت‌های علمی و عملی (اجتماعی) مشترک بین پلیس و دانشگاه رابطه افزایشی (مستقیم) معناداری وجود دارد‌.

کلیدواژه‌ها