بـررسی عوامل فردی، محیطی و سازمانی فـرار از خدمت سربازی (مطالعه موردی کارکنان وظیفه فرماندهی انتظامی استان کرمان)

نویسندگان

1 ندارد

2 دارد- عضو هیئت علمی ÷ژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات ناجا

چکیده

خدمت سربازی به عنوان مرحله‌‌ی انتقال از دوران جوانی و تحصیل به مرحله‌‌ی کار و تولید و نیز زمینه ساز شکل گیری شخصیت افراد، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است و با توجه به این که سربازان در دوره‌‌ی خدمت، با محیطی نو و نظمی متفاوت با نظم محیط قبلی خود مواجه می‌شوند؛ سرباز باید خود را با مقررات حاکم در نیروهای مسلح تطبیق دهد تا دچار مشکلات رفتاری نشود. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل فرار از خدمت سربازی در بین کارکنان وظیفه فرماندهی انتظامی استان کرمان در سال 1394 و همچنین ارائه راهکارها و پیشنهاد‌هایی برای مقابله با آن است.
این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی و روش بکار رفته در این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است که به صورت مقطعی انجام شده است. در این تحقیق پرسشنامه‌ای با سؤالات بسته در قالب 77 سؤال کلی و جامع تهیه و بین سربازان وظیفه کلانتری، پاسگاه و قرارگاه انتظامی سطح استان کرمان بر اساس جدول کوکران و مورگان تعداد 366 پرسشنامه توزیع گردید که میزان پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ 49/9 در نظر گرفته شده و داده‌های موجود در این پرسشنامه بر اساس نرم‌افزار spss21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که فرار از خدمت معلول عوامل متعددی نظیر فردی، محیطی، سازمانی است. که در بین عوامل فردی؛ متاهل بودن، اعتیاد به مواد مخدر (سنتی- صنعتی)، بیماری اعضاء خانواده، در بین عوامل محیطی؛ سختی خدمت در مناطق محروم و صعب المعیشه، سختی خدمت در مناطق عملیاتی و خطرات ناشی از برخورد با اشرار و گروهک‌های تروریستی و معاند، حضور مستمر در محل خدمت و کمبود مرخصی و در بین عوامل سازمانی؛ تبعیض در بین سربازان و تشویق و تنبیه‌های ناعادلانه، تحمیل وظایف خارج از حد توان به سربازان وظیفه، عدم توجه به خواسته‌های به حق و قانونی سربازان وظیفه مهمترین عوامل می باشند.

کلیدواژه‌ها