رابطۀ سبک زندگی با تمایل به بزه‌کاری (نمونه مورد مطالعه دختران دبیرستانی شهر کرمان)

نویسندگان

ندارد

چکیده

سبک زندگی ناسالم می‌تواند بستری برای بروز اختلالات رفتاری، انحرافات اخلاقی و بزه‌کاری اجتماعی محسوب گردد. در این تحقیق از چهارچوب نظری علامه طباطبایی و دکتر زاهد استفاده شده است. این مقاله با عنایت به بینش نظری فوق، درصدد است تمایل به رفتارهای ‌‌بزه‌کارانه دختران دبیرستانی در شهر کرمان را از طریق سبک های زندگی تبیین کند. متغیر مستقل این پژوهش سبک‌ زندگی است، که به دو دسته اصلی سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی مدرن تقسیم شده است.
روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعۀ آماری این پژوهش دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر کرمان در سال 1392 می‌باشد. در این پژوهش 381 نفر با روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شده و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است.
نتایج بدست آمده نشان می‌دهد، الف) در بین دانش آموزان دبیرستانی دختر شهر کرمان ‌تمایل به ‌‌بزه‌کاری به میزان قابل ملاحظه ای رواج داشته است. ب) سبک زندگی اسلامی اثر کاهنده بر تمایل به ‌‌بزه‌کاری دارد. ج) اجرای تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که مولفه های سبک زندگی استفاده از رسانه خارجی و داخلی، موسیقی مدرن، مدیریت بدن، فعالیت گردشی تفریحی و فعالیت های مذهبی بر شدت تمایل به بزه‌کاری اثر دارد و می تواند 12 درصد آن را تببین کنند.

کلیدواژه‌ها