بررسی تحولات کنش‌های کارگری استان کرمان و ‌تأثیر آن بر نظم امنیت (مطالعه موردی ‌سال‌های1391‌- 1395)

نویسندگان

1 ندارد

2 دارد

3 دارد- عضو هیئت علمی ÷ژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات ناجا

چکیده

رشد علم و تکنولوژى و پیدایش انقلاب صنعتى در جوامع انسانى موجب تغییر در شرایط کارى کارگران گردیده است و بالطبع کنش‌های کارگرى را به دنبال دارد که استان کرمان هم با توجه به اینکه یکى از قطب‌‌هاى صنعتى و اقتصادی کشور مى‌باشد از این امر مستثنى نمى‌باشد‌‌‌‌. این تحقیق با هدف بررسى تحولات کنش‌های کارگری استان کرمان ‌سال‌های 1391‌- 1395 انجام گرفت‌‌‌.
روش به کار رفته در این مقاله از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات کتابخانه‌‌‌ای و مصاحبه با کارشناسان و متخصصان این امر در خلال ‌سال‌های 1391 تا 1395 صورت پذیرفته است‌‌‌.
یافته‌های حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که کنش‌‌‌‌های گذشته از نظر نوع تعامل با کارفرما یا حکومت عمدتاً تقابلی بود اما در دهه‌‌‌‌های اخیر مذاکره و حل اختلافات رواج بیشتری یافته است‌‌‌‌. کنش‌‌‌‌های گذشته از نظر سیاست معطوف به رهایی طبقه کارگر و مبارزه با استثمار بود اما کنش‌‌‌‌های جدید به زندگی و کسب هویت می‌اندیشند‌‌‌‌. از جمله مهم‌ترین کنش‌های کارگری که در اصل سیاسی نبوده ولی اگر بدرستی مورد بررسی قرار نگیرد می تواند رنگ سیاسی به خود گرفته و دارای پی آمد‌های سیاسی شود کنش‌های کارگری است‌‌‌‌. هرچند در استان کرمان بر خلاف سایر استان‌های دیگر دارای انسجام و قدرت زیاد و ‌تأثیرگذاری نیستند‌.

کلیدواژه‌ها