بررسی دلایل بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران با هدف افزایش امنیت اجتماعی در شهر کرمان

نویسندگان

ندارد

چکیده

چکیده: سابقه طولانی بحث در مورد بحران بیکاری و همچنین حجم عظیم پژوهش‌های علمی‌‌، در چند دهه اخیر‌‌، نشان دهنده اهمیت موضوع بحران بیکاری می‌باشد. هدف پژوهش حاضر‌‌، بررسی دلایل بحران بیکاری فارغ التحصیلان دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید چمران با هدف افزایش امنیت اجتماعی در شهر کرمان می‌باشد از سوی دیگر‌‌، تاکنون پژوهشی در مورد فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای بویژه در شهر کرمان انجام نشده است‌‌، که این امر نیز بر اهمیت انجام این تحقیق افزود.
روش استفاده شده در تحقیق حاضر تحلیلی -توصیفی است. جهت رسیدن به اهداف پژوهش در ابتدا تئوری‌ها و تحقیقات انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار گرفتند‌‌، سپس داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. لازم به ذکر است که جامعه آماری پژوهش حاضر فارغ التحصیلان ‌سال‌های 1391‌‌، 1392 و 1393 دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید چمران کرمان می‌باشد‌‌، و حجم نمونه مورد بررسی 376 نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری طبقه بندی در انتخاب نمونه بکار رفته است.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که؛ ‌مهم‌ترین دلیل بیکاری کمبود فرصت های شغلی و در مرحله بعد هزینه های مربوط به ایجاد شغل و خوداشتغالی می باشد.

کلیدواژه‌ها