بررسی عوامل قاچاق سوخت و راهبردهای پیشگیری از آن در استان کرمان

نویسندگان

ندارد

چکیده

مقاله حاضر در پی آن است تا پس از شناسایی عوامل موثر بر قاچاق سوخت، راهبردهای پیشگیری از آن را در کشور و مناطق استراتژیک آن به ویژه استان‌های کرمان و هرمزگان مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. پدیده قاچاق به عنوان یک تهدید جدی سد راه رشد و شکوفایی اقتصادی کشور قرار گرفته است.
روش به کار رفته در این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی و ترکیبی از روش اسنادی است و در آن سعی شده از روش‌های استدلال و تحلیل عقلانی مبتنی بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای به تحلیل محتوا مطالب مرتبط با عوامل قاچاق سوخت و راهبردهای پیشگیری از آن بپردازد.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد قاچاق پدیده‌‌ای است که موجبات نابودی زیر ساخت‌های اقتصاد کشور به خصوص نقاط محرومی ماند شرق استان هرمزگان و جنوب کرمان را فراهم کرده است. قاچاق سوخت در کشور به دلیل سودآوری زیاد آن می‌توان گفت به یک پدیده سازمان یافته تبدیل شده است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد ریشه قاچاق سوخت در کشور و استان کرمان ناشی از تفاوت قیمت‌های سوخت در دو سوی مرز‌های جغرافیایی است و البته در کنار این عامل مهم اقتصادی باید به یک سری عوامل موثر اجتماعی، و قانون گذاری و فرهنگی و قومی منطقه‌‌ای اشاره کرد از جمله بیکاری، فقر و پایین بودن ریسک ارتکاب جرم، گستردگی مرزهای دریایی در کنار وسعت مناطق بیابانی در مناطق جنوبی و جنوب شرق کشور را مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهد و بعد از بررسی عوامل مورد نظر به ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری و مقابله با این معضل شوم اقتصادی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها