تأثیر قوانین سازمان قضایی نیروهای مسلح در پیشگیری از وقوع جرم (مطالعه موردی کارکنان فرماندهی انتظامی استان کرمان)

نویسندگان

دارد

چکیده

اگر چه امروزه تنها راه اصلاح مجرمین و پیشگیری از جرایم را استفاده از قوانین کیفری نمی‌دانند و به نوعی آن را جزء پیشگیری‌های جرم مدار و مجرم مدار دسته بندی می‌نمایند. لیکن به دلیل وقوع انواع جرم و تخلّف در سازمان‌ها و جوامع از جمله نیروهای مسلح، خصوصاً نیروی انتظامی که جزئی از پیکره ی نیرو‌های مسلح می‌باشد. وضع قوانین کیفری، تعیین کیفر، اجرای آن بر مجرمین و نهایتاً اصلاح کارکنان با ‌تأثیر بر افکار آنها اجتناب ناپذیر است؛ لذا در این تحقیق سعی شده تا با توجه به اهداف تحقیق‌، با بررسی اجمالی در خصوص قوانین قضایی نیروهای مسلح نقش اصلاحی این قوانین را در کارکنان فا. استان کرمان و ‌‌‌نهایتاً پیشگیری از جرایم تحت عنوان پیشگیری کیفری صورت پذیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که قوانین سازمان قضایی نیروهای مسلح که برگرفته از حقوق اسلامی می‌باشند.در جرایمی مانند استعمال مواد مخدر‌، حمل ونقل مواد مخدر و سوء استفاده از موقعیت‌های شغلی‌، افزایش مجازات کارکنان متخلف در سال 93 نسبت به سال92 باعث کاهش وقوع این جرایم به ترتیب به میزان 5/57%، 5/33% و 5/23% گردیده است. ولی در جرایمی مانند ارتشاء افزایش مجازات ‌تأثیری در روند کاهش وقوع جرایم توسط کارکنان را نداشته‌، همچنین در جرایمی مانند ضرب و جرح‌، کاهش مجازات‌ها در سال 93 نسبت به سال 92 نه تنها باعث افزایش وقوع جرم ضرب و جرح نگردیده بلکه کاهش وقوع این جرم به میزان 17% را در سال 94 به همراه داشته است؛ لذا جهت پیشگیری از جرایم و سالم سازی کارکنان فا. استان کرمان و تبدیل آسیب‌های درون سازمانی به فرصت بایستی سایر عوامل و روش‌های ‌تأثیر گذار در پیشگیری از وقوع جرایم و اصلاح کارکنان ( پیشگیری غیر کیفری) نیز مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها