آسیب شناسی حضوراتباع بیگانه در استان کرمان و تأثیرات آن بر امنیت

نویسنده

دارد

چکیده

حضور واقامت وعبور ومرور اتباع بیگانه در هر کشوری خواسته یا ناخواسته با امنیت ونظام سیاسی آن ارتباط دارد وپژوهش حاضر به آسیب شناسی حضور اتباع بیگانه در استان کرمان و تأثیرات آن بر حوزه‌‌‌ی امنیت می‌پردازد. هدف اصلی پژوهشگر در این پژوهش تبیین تأثیر اتباع خارجی بر بروز ناامنی در استان کرمان همچنین تأثیر مهاجرت غیر قانونی اتباع خارجی بر بروز ناامنی در استان کرمان و تبیین تأثیر ‌‌‌‌‌‌‌‌بزه‌کاری اتباع خارجی بر بروز ناامنی در استان کرمان است.
این مطالعه از نظر روش، توصیفی و از نظر شیوه نگارش و پرداختن به مسئله تحقیق توصیفی- تحلیلی است که محقق با استفاده از اسناد و مدارک موجود (منابع دست اول و دست دوم) اقدام به گردآوری اطلاعات و تشریح و تبیین مفاهیم، اصول، راهبردها و ساختار در عرصه آسیب شناسی حضور اتباع بیگانه در استان کرمان و تأثیرات آن بر حوزه‌‌‌ی امنیت است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد قوانین موجود و تشکیلات اداری قدرت رویاروئی با مهاجرانی که در پی مداراک هویتی ایرانی بودند را ندارد، شرایط خاص پس از انقلاب، دوره‌ای از بی نظمی و تعدد مراکز قدرت را ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها