بررسی رابطه صله رحم با تمایل به ‌‌بزه‌کاری در بین دختران دبیرستانی شهر کرمان

نویسندگان

ندارد

چکیده

صله رحم از دیدگاه اسلام اهمیت زیادی دارد و این اهمیت را می توان در آیات و احادیث موجود در ارتباط با آن دید. یکی از دلایل تأکید صله رحم ‌‌تأثیر آن بر یادگیری و تصحیح رفتار می باشد، حتی در بعضی مواقع با اموری همچون امر به معروف و نهی از منکر، نماز و زکات ذکر شده است. لازم به ذکر است به تعریف صله رحم از دیدگاه اسلامی توجه شد و سپس معادل جامعه‌شناسی آن نیز مورد توجه قرار گرفت. در راستای اهداف پژوهش به بررسی رابطه صله رحم با تمایل به ‌‌بزه‌کاری پرداختیم. چارچوب نظری پژوهش نیز در ابتدا متکی به دیگاه اسلامی و احادیث بوده است و سپس به نظریه سرمایه اجتماعی کلمن توجه شد. در این پژوهش جامعه آماری دختران دبیرستانی شهر کرمان (با حجم نمونه 381 نفر) با روش پیمایش مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار آماری spss استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که هر چه میزان و کیفیت صله رحم افزایش یابد تمایل به ‌‌بزه‌کاری کاهش نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها