نقش آموزش همگانی پلیس در پیشگیری از جرم

نویسندگان

ندارد

چکیده

امروزه‌‌، نقش و اهمیت آموزش همگانی برای ایجاد امنیت فردی و عمومی در سطح جامعه به خوبی درک شده است و از جمله راه حل‌ها یا راهکارهایی است که به نظر می‌رسد نقش بسیار مهم و اساسی را در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه به خود اختصاص داده است‌‌، پیشگیری از وقوع جرایم یکی آرمان‌های تمام جوامع بشری است و رشد روز افزون و پیچیدگی‌های خاص جرایم و پائین‌آمدن سن ارتکاب جرم از عواملی است که بر اهمیت و ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری از جرم و امر آموزش توسط نهادهای مختلف می‌افزاید. دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حوزه آموزش‌های پیشگیری از جرایم از جمله پلیس‌‌، مکلّفند در جهت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و آموزش همگانی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اقداماتی را انجام دهند.
روش به کار رفته توصیفی- تحلیلی بوده و نگارنده در انتهای پژوهش به نتایجی دست خواهد یافت از جمله اینکه؛ اغلب جرایم ریشه در نا آگاهی مردم دارند که با اطلاع رسانی صحیح و به موقع می‌توان از بروز آن در جامعه جلوگیری کرد و همچنین در خصوص پیشگیری از جرم نهادهای متعددی از جمله پلیس می‌توانند با استفاده از آموزش همگانی موثر واقع شوند.

کلیدواژه‌ها