بررسی رابطه بین طلاق و بزه کاری زنان شهر کرمان در سال 1395

نویسندگان

1 دارد

2 ندارد

چکیده

‌بزه‌کاری پدیده‌‌ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است. که عوامل متعددی در بروز آن نقش دارند که طلاق و گسستگی خانواده تأثیری مستقیم و قطعی در بروز رفتار ‌بزه‌کارانه در جوانان دارد. به همین منظور هدف بررسی رابطه بین طلاق و بزه کاری زنان شهر کرمان در سال 1395 انجام گرفت.
روش به کار رفته در این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی برپایه مطالعات میدانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 470 نفر زنان شهر کرمان می‌باشد و روش جمع آوری اطلاعات با استفاده سافته‌‌‌‌های پرسشنامه پیش ساخته که با استفاده از نرم افزار SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌های این پژوهش نشان داد که متغیر‌هایی مانند انحرافات اجتماعی‌‌‌‌‌‌، عدم ثبات زناشویی‌‌‌‌‌‌، از خود بیگانگی‌‌‌‌‌‌، محرومیت نسبی در طلاق و بزه کاری و بزه دیدگی زنان شهر کرمان ارتباط دارند.

کلیدواژه‌ها