بررسی مؤثرترین شیوه های مقابله با قاچاق مواد مخدر در فرماندهی انتظامی استان کرمان

نویسندگان

دارد

چکیده

مواد مخدر که در دوران مختلف تاریخ، به عنوان داروی آلام بخش، برای جانِ بسیاری از انسان ها، به یاری گرفته شده؛ همزمان در اجتماعات انسانیِ مدرن، به عنوان بلیه ای همگانی، شناخته شده است. امروزه تجارت قاچاق موادِ مخدر بعد از قاچاق اسلحه، بزرگترین و سودآورترین تجارت جهانی است. در حال حاضر نزدیک به 80 درصد مواد افیونی جهان، که به صورت غیرقانونی مصرف می شود؛ در افغانستان تولید و لااقل 50 درصد آن به قصد ترانزیت یا مصرف وارد کشور ما می شود. فرماندهی انتظامی استان کرمان در راستای وظایف ذاتی خود و با توجه به قرارگرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر، موفق گردید در سال1386 بیش از 95 تن انواع مواد مخدر را کشف و ضبط نماید. هدف این پژوهش، بررسی مؤثرترین شیوه های مقابله با قاچاق مواد مخدرِ فرماندهی انتظامی استان کرمان در سال 1386 است.
تحقیق حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق 155 نفر از نخبگان و صاحب نظران مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان کرمان بوده که با استفاده از فرمول کوکران 102 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامهای با 15 سؤال بسته که بر مبنای طیف لیکرت تنظیم شده استفاده شده است. داده های تحقیق از طریق آزمون های رگرسیون و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتیجه گیری کلی، نشان داد که شیوه های رزمی- تاکتیکی، شیوه های انتظامی و شیوه های اطلاعاتی، بر اساس میانگین رتبه ای به ترتیب بیشترین تأثیر را در مقابله با قاچاق مواد مخدر در استان کرمان در سال 1386 داشتند.

کلیدواژه‌ها