بررسی رابطه شایسته سالاری با سلامت اداری کارکنان ناجا (مورد مطالعه استان کرمان‌‌)

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علوم انتظامی

2 فرمانده انتظامی شرق تهران

3 کارکنان فرماندهی انتظامی استان کرمان و عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی

چکیده

زمینه و هدف، با توجه به وجود آسیب‌‌هایی در فرایند ‌‌ارزش‌یابی نهایی در ‌‌انتصاب‌ها در سیستم بازرسی ناجا و بالتبع فرماندهی انتظامی استان کرمان که منجر به عدم لحاظ نمره واقعی می‌گردد‌؛ لذا ممکن است در ‌‌انتصاب‌ها در اثر عدم رعایت اصل شایسته سالاری باعث ضربه زدن به سلامت اداری کارکنان آن مجموعه گردد‌؛ لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطه شایسته سالاری با سلامت اداری کارکنان ناجا (استان کرمان‌‌‌‌) در سال 1394 انجام شده و به دنبال ارائه پیشنهادهایی به منظور بهبود وضعیت موجود می‌باشد.
روش، بصورت توصیفی – همبستگی بوده، جامعه آماری این پژوهش کلیه فرماندهان و مدیران لایه اول و دوم فرماندهی انتظامی استان کرمان به تعداد 180 نفر می‌باشد. حجم نمونه برابر با 123 نفر بوده که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده‌‌‌اند. برای جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه شامل شایسته سالاری با روایی 93/0 و پایایی 93/0 و سلامت اداری با روایی 87/0 و پایایی 96/0 استفاده شده است.
یافته‌ها و نتیجه گیری، تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار spss20 انجام گرفته و از آماره‌های‌ توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین شایسته سالاری با سلامت اداری کارکنان فرماندهی انتظامی استان کرمان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها