بررسی عوامل و شاخص های تهدیدات امنیت فرهنگی در مراکز شهرستان های جنوب استان کرمان

نویسندگان

ندارد

چکیده

امنیت فرهنگی مهم‌ترین بعد امنیت ملی است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق در پی بررسی عوامل و شاخص های تهدیدات امنیت فرهنگی در مراکز شهرستان های جنوب استان کرمان (شهرهای کهنوج، قلعه گنج، اسلام آباد، منوجان و فاریاب) می باشد. روش به کار رفته در تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد. حجم جامعه شامل تمام سکنه ی 5 شهر مورد مطالعه یعنی 89174 نفر می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر 321 نفر محاسبه شد و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، به نسبت جمعیت هر شهر، تعداد پرسشنامه مشخص شد. با حضور در شهرهای مورد مطالعه، پرسشنامه ها توسط شهروندان پر شد. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بر اساس روش تحلیل عاملی، عامل آسیب های اجتماعی (عامل اول) با مقدار ویژه 4.726، به تنهایی قادر است 13.530درصد از واریانس را محاسبه کند و بیشترین تهدید را از نظر امنیت فرهنگی در 5 شهر مورد مطالعه ایجاد کرده است. همچنین بر اساس آزمون دانکن، شهر کهنوج از نظر امنیت فرهنگی وضعیت بدتری را نسبت به 4 شهر دیگر داراست شد و در نهایت، آزمون کای اسکوئر تک متغیره نشان داد که مراکز شهرستان های جنوب استان کرمان از نظر شاخص های تهدید امنیت فرهنگی در وضعیت بدی قرار ندارند.

کلیدواژه‌ها