مقایسه اثرگذاری فیلم‌های داستانی، مستند و انیمیشن بر میزان آگاهی نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان پیش دانشگاهی شهر کرمان در سال 1394

نویسندگان

ندارد

چکیده

دانشمندان معتقدند بهترین روش پیشگیری از اعتیاد آموزش همگانی است. به نظر می رسد کیفیت یادگیری به میزان وسیعی به کیفیت آموزش بستگی دارد و یکی از عوامل مهم و موثر در کیفیت آموزش، استفاده از ابزارهای خاص آموزشی است. یکی از این روش ها نمایش فیلم هایی با مضمون مرتبط است و تحقیق حاضر اثرگذاری سه ساختار فیلم یعنی مستند، داستانی و انیمیشن بر میزان یادگیری دانش آموزان پایه پیش دانشگاهی می سنجد.
این پژوهش به صورت نیمه تجربی سه گروهی انجام گرفت. جامعه پژوهش دانش آموزان دبیرستانی منطقه یک شهر کرمان بود که به صورت تصادفی تعداد 70 دانش آموز از چهار دبیرستان و در هر دبیرستان دانش آموزان پایه آخر (پیش دانشگاهی)شهر کرمان انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه بوده است که طبق برنامه از قبل تعیین شده در دو مرحله میزان آگاهی مورد سنجش قرار گرفت. مرحله اول قبل از مداخله و مرحله دوم یک هفته بعد از مداخله. نتایج داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش آماری تی زوج و تست توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج تحقیق نشان داد میزان آگاهی قبل و بعد از آموزش در گروه دوم (فیلم داستانی) و گروه سوم (فیلم انیمیشن) تفاوت معنی داری نداشته ولی در گروه اول (فیلم مستند) بین میزان آگاهی دانش آموزان در قبل و بعد از آموزش اختلاف معنی داری وجود داشته است. با توجه به این نتایج می توان گفت نمایش فیلم مستند یکی از بهترین روش‌ها در افزایش آگاهی دانش آموزان پایه پیش دانشگاهی نسبت به سوءمصرف مواد مخدر است.

کلیدواژه‌ها