بررسی مهندسی سیاسی مطالبات صنفی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی استان کرمان)

نویسندگان

چکیده

نظام ها، احزاب، گرو هها و عاملین سیاسی امروزه با بکارگیری داده های حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انواع مطالبات تأثیرگذار بر حیات سیاسی را در جهت حفظ پایه های
مشروعیت، افزایش ثبات سیاسی، پیروزی در انتخابات و کسب قدرت و در کل پیشبرد اهداف کوتاه، میان و بلند مدت خود مورد مهندسی قرار میدهند. از این رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر،
بررسی چگونگی مهندسی سیاسی مطالبات صنفی در استان کرمان است و پژوهش با استفاده از داد ههای اسنادی و کتابخانه ای در پی آزمون این فرضیه است که مطالبات صنفی در هر سه مرحله تفهیم، ترسیم و تدبیر مورد مهندسی قرار گرفته است.
بیشترین مطالبات صنفی کرمان به ترتیب در حوزه کارگران، فرهنگیان، تاکسی رانان، املاک و مسکن در سا لهای 95 - 91 بود ه که در چهار حوزه مطالبات صنفی به صورت قابل قبولی مورد مهندسی قرار گرفته اند. تدابیر مناسبی که در خصوص مهندسی این مطالبات در بعد شناسایی و چگونگی مهندسی مطالبات با استفاده از نظریه های مهندسی سیاسی بهره گرفت. مجموعه شرایط اقتصادی، سیاسی استان عملاَ امکان مهندسی مطالبات را فراهم نمو د و تجربه سا لهای گذشته خصوصا در دوران توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی نشان می دهد در این دور ه ها ما شاهد بروز مطالبات در استان نبودیم و اگر هم مطالباتی بود خیلی کم و چشمگیر نبو د. به عبارت دیگر در
نتیجه گیری این تحقیق به علت مطلوب بودن مهندسی سیاسی در مرحله تفهیم، ترسیم، تدبیر و مدیریت مناسبی مطالبات در حوزه صنوف فرهنگیان، کارگران و... با شیوه مذاکره و حل و فصل رفع مشکلات، پرداخت معوقات و عدم استفاده از حربه خشونت بر علیه اعتراضات به صورت قابل قبولی مورد مهندسی سیاسی قرار بگیر د.

کلیدواژه‌ها