تحلیل و بررسی عوامل موثر مکانی در بروز قتل از دید افراد دخیل پدیده (مطالعه موردی شهرستان جیرفت)

نویسنده

چکیده

گونه های مختلف آب و هوایی، فرهنگی و آداب و رسوم حاکم بر اقلیم های مختلف در حد وسیعی در پیدایش و تغییر کنش ها و اعمال هنجارشکن تأثیرگذار است، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل مکانی و محیطی در بروز پدیده قتل در منطقه جیرفت است.
روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی تحلیلی مبتنی بر پیمایش بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد محکوم به پدیده قتل در محدوده مکانی منطقه جیرفت می باشد. حجم نمونه با روش دلفی برابر 20 نفر از افراد دخیل می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی با نرم افزار SPSS و استفاده شده است.
نتایج نشان می دهد منطقه جیرفت یکی از مناطق جنوبی کشور و در شرایط هوای گرم و نامساعد قرار دارد. که مردم در شرایط گرم و نامساعد از آستانۀ تحمل کمتری برخوردار بوده اند؛ و با اندکی تحریک از کوره در رفته. این حالت به دلیل ارتباط میان گرما و کاهش حد آستانه بدن است. چنانچه نتایج تحقیق نشان داد که به طور کل میزان بروز قتل از مناطق سردسیر به طرف مناطق گرمسیری افزایش پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها