ایمن سازی فضای کالبدی شهرها در برابر جرم با استفاده از راهبرد طراحی محیطی نمونه (مطالعه موردی: شهر زرند)

نویسندگان

چکیده

با پیچیده شدن دنیای امروز و رشد روز افزون جمعیت شهری و در کنار آن رشد گسترده شهرها، بروز جرم و بزهکاری و در کنار آن نا امنی در شهر نیز افزایش پیدا کرده است. که می توان با به کارگیری طراحی محیطی امنیت را افزایش داد. پژوهش حاضر با هدف، ایمن سازی فضای شهر زرند با استفاده از طراحی محیطی می باشد که با استفاده از روش مناسب و مرتبط به انجام آن پرداخته می شو د. با توجه به ماهیت موضو ع، روش پژوهش در این تحقیق رویکردی تحلیلی-توصیفی دارد و از نوع کاربردی میباشد که از دو روش کتابخان های و میدانی
و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات گردآوری شده است. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری که ساکنین شهر زرند ) 57749 نفر( میباشند، با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر انتخاب گردید، که در نهایت، اطلاعات جمع آوری شده به وسیله ی نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج یافته ها حاکی از آن است که، کیفیت و ویژگی ساختمان ها در بین شاخص های طراحی محیطی از اهمیت بیشتری برخوردار است، همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن، با شدت همبستگی 0 92 نشان میدهد که توجه شهرداری و سازما نها مرتبط در کاهش جرم )سرقت( نقش بسزایی دار د.

کلیدواژه‌ها