کاربرد امواج فراصوت، جهت جلوگیری از ابتلای سربازان استان کرمان به بیمار یهایی انتقال شده توسط حشرات

نویسندگان

چکیده

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، کشو رهای حوزه مدیترانه شرقی و از جمله ایران از مهمترین کانون های بیماری های منتقل شده به وسیله حشرات و سایر بند پایان در دنیا هستند و با توجه به تنوع ناقلین و به ویژه گونه های پشه ها، در معرض خطر انتشار بسیاری از بیمار یهای آربوویروسی قرار دارند. نیروهای نظامی در مقابل حشرات و سایر بندپایان در
مقایسه با مردم عادی، یک گروه پرخطر محسوب میشوند. امواج فراصوت دارای کاربر دهای فراوان می باشند، یکی از این کاربردها دفع حشرات و حیوانات موذی است؛ لذا در این پژوهش سعی شده است که با استفاده از امواج فراصوت در کلاه سربازان از ابتلای نیروهای نظامی به بیمار یهای منتقله جلوگیری کرد.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که فراصوت روش موثر و مناسب برای کنترل آفاتِ دارای حس شنوایی می باشد و می توان با پیدا نمودن فرکانس شنوایی موثر آن حشره جهت کنترل آن اقدام نمو د و با توجه به گسترش روز افزون تسلیحات بیولوژیک و بکارگیری حشرات جهت انتقال بیماری استفاده از امواج فراصوت جهت دفع حشرات ناقل بیماری بسیار مفید و مورد نیاز م یباشد.

کلیدواژه‌ها