بررسی عوامل مرتبط با گرایش به ناهنجار یهای اجتماعی (مطالعه موردی: خانواد ههای شهر ارزوئیه در سال 1395)

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر در مورد بررسی عوامل مرتبط با گرایش به ناهنجار ی های اجتماعی در خانواده های شهر بافت درسال 1395 به منظور شناخت رابطه میان نقش خانوادها در ناهنجاری
اجتماعی انجام شده است و روش جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهش ساخته می باشد که با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته های این پژوهش نشان داد که متغیرهایی مانند مجرم بودن شوهر، محل سکونت، سطح تحصیلات و بیکاری در گرایش به ناهنجار یهای اجتماعی در خانواد هها ارتباط دارند.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد با توجه به این که خانواده جزء ارکان اصلی و شالوه جامعه محسوب می شود و به تعبیری تضمین آینده جامعه را می توان در نقش مهم خانواده ها و انجام وظایف آ نها دانست چنانچه انحرافات و ناهنجار یهای اجتماعی در خانواده شکل گیرد خود زمینه ساز شیوع آن در جامعه و ایجاد مشکلات متعددی خواهد شد و چالش هایی را
بوجود می آورد.

کلیدواژه‌ها