بررسی رابطه سبک تصمی مگیری مدیران با رفتارهای سازمانی مثبت کارکنان در یگان ویژه استان کرمان

نویسنده

چکیده

تحقیق حاضرب ه منظورب ررسی رابط ه سب کها یت صمی مگیری مدیرانب ا رفتارهای سازمانی مثبت کارکنان
در یگان ویژه انتظامی استان کرمان صورت گرفته است. به همین منظور 2 نمونه تهیه گردید. یکی شامل
نمونه 88 نفریا ز مدیران یگان ویژه )که شامل فرمانده ها ن، جانشینان و معاونین( و دیگری شامل نمونه
169 نفری از کارکنان انتخاب گردید. ابزار سنجش پرسشنامه سبک تصمی مگیری 20 سوال و پرسشنامه
رفتار سازمانی مثبت لوتانز مشتمل بر 24 سوال گردیده که پایایی هر دو پرسشنامه باروش الفای کرونباخ
محاسبه گردید. پایایی پرسشنامه سبک تصمی مگیری برابر 83 % و پایایی پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت
%89 بدست آمد که در سطح بالایی بوده و روایی هر دو پرسشنامه برابر 93 % م یباشد. تجزیه و تحلیل
داد هها با استفادها ز نرم افزار SPSS ا ز آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است.
نتایج تحلیل رگرسیونن یزن شان داد کهب ین سب کهای تصمی مگیری )تحلیل ی، هدایت ی، رفتاری وا دراکی(
مدیران با رفتارهای سازمانی مثبت کارکنان رابطه خطی معنی داری وجود دارد. سبک تصمی مگیری غالب
مدیران )فرماندها ن، جانشینان و معاونین( تحلیلی است. بررسی رفتارهای سازمانی کارمندان یگان ویژه
که از طریق محاسبه جمع نمر ههای 24 سوال پرسشنامه رفتارهای سازمانی مثبت حاصل شده است و
برای توصیف این متغییر نمرات آن به سه رده پایی ن، متوسط و بالا تقسیم گردید.ا ز بین 169 کارمند مورد
بررسی نمره رفتارهای سازمانی مثت 44 نفر ) 26 %( پایی ن، 62 نفر ) 7/ 36 %( متوسط و 63 نفر ) 3/ 37 %(
بالا م یباشد. و بین رفتارهای سازمانی مثبت کارمندان با سابقه کار آنان رابطه مستقیمی وجود دارد. در پایان
محدودی تهای تحقیق و پیشنهادب رای تحقیقاتب یشتر درا ین زمینها رائه گردیدها ست.

کلیدواژه‌ها