بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و نابهنجاری های رفتاری در بین دختران دبیرستان منطقه یک شهر سیرجان

چکیده

اینترنت، به خودی خود ابزاری بی ضرر است‌‌‌‌، اما استفاده بیش از حد و نادرست از آن، خطر اعتیاد به آن را به دنبال دارد‌‌‌‌. این پدیده مشکل عمده ای را برای بهداشت روانی جامعه ایجاد کرده است. اعتیاد اینترنتی‌‌‌‌، انسان ها را به افرادی رها شده تبدیل کرده و بر روابط اجتماعی آنان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تأثیر می گذارد. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و نابهنجاری های رفتاری در بین دختران دبیرستان منطقه یک شهر سیرجان انجام پذیرفته است. روش به کار رفته در این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی، به صورت پیمایشی از نوع توصیفی و تحلیلی است. بدین منظور از بین جامعه آماری به تعداد 790 نفر، بر اساس محاسبات جدول کوکران و مورگان، تعداد 258 نفر در بین سه دبیرستان دخترانه منطقه یک به صورت نمونه گیری خوشه ای هدفمند انتخاب شدند، و با استفاده از آزمون محقق ساخته اعتیاد به مواد مخدر و نابهنجاری های رفتاری مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از رگرسیون و واریانس چند متغیره در نرم افزار SPSS، نسخه 21 تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین تحصیلات، سن و روابط خانوادگی و اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد. بیشترین سن استفاده از اینترنت در بین دانش آموزان 16 ساله، بالاتر از بقیه دانش آموزان است و تعداد 2/22 درصد از دانش آموزان بیش از 5 ساعت در شبانه روز، وقت خود را صرف استفاده از اینترنت می کنند. در نابهنجاری های رفتاری استفاده از اینترنت، برنامه‌‌های مشاهده شده توسط دانش آموزان رشته تجربی بیش از ادبیات و بعد ریاضی بود‌‌‌‌، اما در ساعات استفاده از فضای سایبری، دانش‌آموزان رشته تجربی به طور معناداری‌‌‌‌، بیش از ادبیات و رشته ریاضی بودند. میانگین متغیر‌‌های اعتیاد به مواد مخدر‌‌‌‌، فرار از خانه‌‌‌‌، انحراف جنسی و افت تحصیلی با افزایش سن افزایش یافت و این اختلالات در دانش‌آموزان و رشته تحصیلی رابطه معناداری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها