بررسی وضعیت قلعه‌های نظامی استان کرمان

نویسندگان

ندارد

چکیده

قلعه‌ها و ساختارهای نظامی، در تحولات سیاسی، ‌اقتصادی و اجتماعی استان کرمان نقش تعیین کننده‌ای داشته‌اند، تاکنون بسیاری از قلعه‌های محدوده استان کرمان که از کاربری نظامی برخوردار بوده‌اند،‌ به صورت خاص مورد شناسایی قرار نگرفته‌‌اند. این تحقیق، به عنوان تحقیقی توصیفی، با استفاده از روش مطالعه اسنادی و مشاهده با گردآوری اطلاعات لازم، به بررسی وضعیت قلعه‌های نظامی موجود استان کرمان از دیدگاهی تاریخی و معماری پرداخته است. بر اساس این مطالعه، از تعداد 38 قلعه نظامی موجود در استان کرمان، بیشترین تعداد قلعه در شهرستان کرمان وجود دارد؛ بیشترین کاربری مربوط به قلعه‌هایی با کاربری پناهگاهی- نظامی است؛ به لحاظ بستر ساخت،‌ بیشترین قلعه‌ها از نوع قلعه‌های دشتی یا جلگه‌ای هستند؛ بیشترین تعداد قلعه در دوره ساسانی ساخته شده است؛ فراوانی قلعه‌های نظامی با تهرنگ پلانی مربع بیش از سایر گونه‌ها بوده است. در نهایت،‌ با توجه به اهمیت حفظ میراث فرهنگی، ضروری است قلعه‌های موجود اعم از نظامی و غیر نظامی مورد توجه خاص گرفته و نهادها و سازمان‌های ذیربط با نگرشی بین بخشی نسبت به مرمت و نگهداری آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.

کلیدواژه‌ها