بررسی علل و عوامل جرم‌شناسانه جرم سرقت در شهر کرمان در خلال سال‌های 93 ‌‌‌‌‌- 92

نویسندگان

ندارد

چکیده

سرقت یکی از با سابقه‌‌‌‌ترین جرایم شهری است که در جوامع مختلف به شیوه‌‌های گوناگون دیده می‌شود. این جرم آثار تخریبی زیادی بر احساس ناامنی و در نهایت امنیت کشور دارد و بروز این جرم بر اساس عوامل متعددی به وجود می‌آید. هدف از این تحقیق، شناخت عوامل موثر جرم‌شناسانه جرم سرقت در شهر کرمان در خلال سال‌های 1392 تا 1393 بوده است. روش بکار رفته در این تحقیق از نوع توصیفی _ تحلیلی بر پایه مطالعات میدانی است. جامعه آماری مورد مطالعه تعداد 151 نفر مرد، که به دلیل جرم سرقت، در سه ماهه پایانی سال 1392 در زندان کرمان تحمل کیفری نموده‌اند، و همچنین مصاحبه با پنج نفر از کارشناسان نیروی انتظامی بر اساس روش کیفی انجام پذیرفته است. ابزار گردآوری در این تحقیق، پرسشنامه پیش ساخته توسط محقق و با استفاده از نرم افزار 21SPSS و از آزمون‌های همبستگی پیرسون و آزمون تی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد در به وجود آمدن جرم سرقت یک علت وجود ندارد، بلکه مجموعه‌ای از عوامل مختلف مثل؛ خانواده، فقر، عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بیکاری، و مهاجرت در آن ‌‌‌‌تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها