بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی افسران صف (مطالعه موردی: مرکز آموزش شهید باهنر کرمان)

چکیده

در این پژوهش تلاش شده است تا عوامل مؤثر بر توانمندسازی افسران صف مرکز آموزش شهید باهنر کرمان شناسائی و اولویت بندی شود. روش به کار رفته در این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، اطلاعات مربوط به مبانی نظری جمع‌آوری شد و از طریق پرسشنامه محقق ساخته، داده‌های موردنیاز پژوهش جمع‌آوری گردید. از این‌رو، پنج معیار مؤثر بر توانمندسازی شامل: آموزش، تفویض اختیار، غنی‌سازی شغلی، انگیزه‌های فردی و سبک مدیریت مشارکتی انتخاب و شاخص‌هایی برای هرکدام معرفی گردید و در قالب طیف پنج امتیازی لیکرت از افسران خواسته شد تا ارزش‌گذاری نمایند. سپس، به منظور بررسی وضعیت متغیرهای مطالعه از آزمون t یک نمونه‌ای و برای بررسی سؤال ها از معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار SPSS و PLS2 استفاده شد و حداقل معنی‌داری 01/0 در نظر گرفته شد.
نتایج حاصل از آنالیز داده‌های منتج از 80 پرسش‌نامه، نشان داد که عوامل آموزش شغلی، انگیزه‌های فردی، سبک مدیریت مشارکتی، غنی‌سازی شغلی و تفویض اختیار به‌ ترتیب بیشترین تأثیر را بر توانمندی افسران صف در مرکز آموزش شهید باهنر کرمان نشان داده است که نیازمند توجه هر چه بیشتر مدیران تصمیم‌گیرنده به این معیارها می‌باشد تا از این طریق، کمک شایانی به عملکرد مدیران ارشد و متولیان برنامه‌های آموزش و توانمندسازی پویا در ناجا صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها