نقش معماری و طراحی شهری در پیشگیری از وقوع جرم در شهر کرمان

نویسنده

ندارد

چکیده

امروزه توجه به مفهوم امنیت شهروندان و روش‌های ارتقاء آن، به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی حرفه مندان و تئوری پردازان شهری تبدیل شده است‌‌. جدای از اثرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از برنامه‌ریزی و طراحی محیط‌های امن شهری بر الگوهای رفتار شهروندی و بهبود کیفیت محیطی نواحی سکونتی، تبیین ویژگی‌ها و اثرات مترتّب بر نقش کالبدی شهر بر کاهش جرایم شهری و یا کاستن از وقوع جرم، موضوع مستقل و با اهمیتی است. هدف این تحقیق بررسی جایگاه معماری و طراحی شهری در پیشگیری از وقوع جرم در شهر کرمان است.
روش به کار رفته در این تحقیق از نوع تحقیقات کتابخانه‌ای و با استفاده از فیش برداری مبتنی بر تحلیل محتوا متون قانونی و تحقیقات مرتبط با قتل عمد در فقه صورت پذیرفته است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد یکی از راهکارهای اساسی جهت جلوگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت روانی در محیط شهری، پیشگیری از طریق طراحی معماری و طراحی شهری است، طراحی مناسب و کاربردی مؤثر از فضا و محیط ساخته شده که منجر به کاهش فرصت‌های مجرمانه، ترس از جرم و بهبود کیفیت زندگی و موجب امنیت روانی در محیط می‌شود. اصول طراحی محیطی با رویکرد پیشگیرانه می‌تواند به گونه ای آسان، ارزان و کارآمد در هنگام ساخت یا تعمیر مجموعه‌های مسکونی اعمال گردد. که می‌توانیم با اقدامات پیشگیرانه شامل شناسایی محدوه‌های جرم خیز شهر کرمان در آینده و ارائه راه‌کار برای ایمن سازی و بهبود شرایط فعلی و اقدامات کنترل و درمانی در کانون‌های جرم خیز فعلی که با درک عامل بروز جرم از ابعاد کالبدی است. تصمیمات لازم را برای از بین بردن و یا کاهش آثار این عوامل در سطح شهر کرمان با توجه به گستردگی فراوان، جمعیت بالا، جرائم شهری متعدد، حاشیه نشینی و ... اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها