بررسی رابطه بین بی‌تفاوتی اجتماعی و بی‌تفاوتی نسبت به اعتیاد (مطالعه موردی شهر کرمان سال ۹۶)

نویسندگان

ندارد

چکیده

بی‌تفاوتی اجتماعی یکی از عناصر نامطلوب فرهنگ مدرن است که با تاکید بیش از حد بر ترجیحات شخصی و منافع فردگرایانه در زندگی شهری معاصر نمود یافته و همچون مانعی در ایجاد و برقراری ارتباطات مثبت اجتماعی و نیز افزایش شهروندان در امور اجتماعی قرار گرفته، به تضعیف یا حتی توقف فرایند توسعه ملی منجر می‌شود‌‌. هدف از پژوهش حاضر رابطه بین ‌بی‌تفاوتی اجتماعی و ‌بی‌تفاوتی نسبت به اعتیاد را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد‌‌‌.
روش به کار رفته در این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است‌‌. بدین منظور جامعه آماری؛ شهروندان شهر کرمان که براساس فرمول کوکران، حجم نمونه برابر386 نفر انتخاب شده است‌‌. براساس تکنیک این روش بعداز مطالعات انجام شده، چارچوب نظری براساس نظریات والتر لیپمن، دورکیم، مرتون، هیرشی تدوین و پرسشنامه طرح و اجرا شد، برای اعتبار سنجی آن از اعتبار سازه و قابلیت اعتبار از ضریب پایایی بهره گرفته‌ایم، که ضریب پایایی برای هر متغیر بدین قرار بدست آمد‌‌‌. برای متغیر ‌بی‌تفاوتی اجتماعی نسبت به اعتیاد‌ (945/0)، بی قدرتی یا احساس بی قدرتی (919/0)، احساس بی معنایی یا پوچی‌ (874/0)، جدایی از خود یا تنفر از خود (861/0)، انزوای اجتماعی‌ (830/0)، تنفر فرهنگی‌ (820/0)، ‌بی‌تفاوتی نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی‌ (937/0)، وابستگی به دیگران‌ (894/0)، احترام (931/0)، تعهد‌ (841/0)، باورها (824/0)‌‌‌‌. تجزیه و تحلیل اطلاعات در نرم افزار spss23 صورت گرفت و آمار توصیفی و آزمون همبستگی بین متغیرها صورت پذیرفت و مدل رگرسیونی نشان دادکه ‌بی‌تفاوتی نسبت به مسئولیت اجتماعی با ضریب ‌تأثیری برابر (259/0) بر ‌بی‌تفاوتی نسبت به اعتیاد ‌تأثیر گذار بوده است‌‌.

کلیدواژه‌ها