نقش پلیس راهور در مدیریت ترافیک در زمان بحران زلزله (مطالعه موردی‌‌‌‌‌‌‌‌: شهر زرند)

نویسندگان

1 ندارد

2 دارد

چکیده

بشر از ابتدای خلقت مورد آسیب مخاطرات طبیعی قرار گرفته است و همچنان با آن در حال مقابله ‌‌است‌‌. یکی از این بلاهای طبیعی زلزله ‌‌است که به صورت جدی شهرها و به خصوص مساکن شهری را تحت شعاع خود قرار داده است‌‌. اما می‌توان با ‌برنامه‌ریزی‌ها و روش‌های گوناگون خسارات و صدمات ناشی از زلزله را به حداقل رساند‌‌. پژوهش حاضر با هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بررسی نقش پلیس راهور در مدیریت ترافیک در زمان بحران زلزله انجام گرفته است که با استفاده از روش مناسب و مرتبط به انجام آن پرداخته می‌شود‌‌. با توجه به ماهیت موضوع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، روش پژوهش در این تحقیق رویکردی تحلیلی-توصیفی دارد و از نوع کاربردی ‌‌است که از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات گردآوری شده است‌‌. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری که مجموعه افسران پلیس راهور در شهر زرند ‌هستند به صورت کل شمار انتخاب گردید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، که در نهایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اطلاعات جمع‌آوری شده به وسیله‌ی نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت‌‌‌.
نتایج یافته‌ها حاکی از آن است که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، پلیس راهور در مدیریت ترافیک بعد از بحران ناشی از زلزله نقش زیادی دارد و همچنین دو متغیر «مدیریت ترافیک با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود در زمان زلزله» و «شروع عملیات مدیریت ترافیک در ساعات اولیه زلزله» در سطح نامناسبی در راستای اقدامات پلیس در زمان بحران زلزله قرار دارند‌‌.

کلیدواژه‌ها