بررسی علت افزایش نزاع‌‌های فردی مطالعه موردی (شهرستان بافت در سال 1395)

نویسندگان

1 دارد

2 رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمان

3 ندارد

چکیده

جرم و جنایت به عنوان یک عامل نگران کننده اجتماعی در فضای شهری امنیت شهروندان را با مشکل مواجه کرده است. مباحث خشونت شهری و جرایم و ارتباط آن با بافت فیزیکی شهرها از جمله مباحث مهمی است که در تمامی جوامع به اشکال و میزان گوناگون و متفاوت مشاهده می‌شود، پدیده نزاع و درگیری در جامعه از آن دسته آسیب‌‌هایی است که با ایجاد اختلال در روابط اجتماعی فضای آکنده از بغض، کینه و دشمنی را در میان افراد بوجود می‌آورد. که این امر با زمینه‌سازی برای نظام و تنش‌‌های بعدی جامعه را از نظر مادی و معنوی متضرر می‌سازد
روش انجام این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه‌‌‌ای و میدانی است. جامعه آماری شهروندان 18 تا 60 سال ساکن شهر بافت است که 30 نفر به عنوان نمونه تعیین شده و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌‌‌ای چند مرحله‌‌‌ای انتخاب شده است و جهت گردآوری داده‌‌ها از پرسش نامه محقق ساخته، استفاده شده است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد بین مشکلات خانوادگی، بیکاری فرد و نزاع و درگیری رابطه وجود دارد، همچنین استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی و نزاع و درگیری رابطه وجود دارد، بین باورهای دینی و اعتقادت ضعیف مذهبی و شبکه‌‌های اجتماعی و نزاع و درگیری رابطه وجود دارد، همچنین لبین دوستان ناباب و فقر مادی در نزاع و درگیری رابطه وجود دارد، اما بین سن و فقدان سرگرمی، رابطه‌‌‌ای وجود ندارد در نتیجه سن و فقدان سر گرمی نقشی در ایجاد نزاع و درگیری نداشته است.

کلیدواژه‌ها