بررسی ‌تأثیر عوامل امنیتی بر ‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جنوب استان کرمان

نویسندگان

1 عضو شورای پژوهشی و دانشی فرماندهی انتظامی استان کرمان

2 ندارد

چکیده

افزایش ‌سرمایه‌گذاری و دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر‌‌‌‌، هدف اولیّه همة نظام‌‌های اقتصادی و نقطه مطلوب تمامی ‌تلاش‌هایی است که برای تنظیم امور اقتصادی جوامع انجام می‌شود. ‌سال‌هاست که اقتصاددانان در پی کشف عواملی هستند که بر ‌سرمایه‌گذاری و رشد تأثیر می‌گذارند. یکی از عوامل مهم ‌تأثیر گذار بر متغیرها‌‌‌‌، خط مشی‌ها و تصمیم‌های اقتصادی در جوامع مختلف‌‌‌‌، وجود یا عدم وجود امنیت به ویژه امنیت اقتصادی است. امنیت یک مفهوم نسبی محسوب می‌شود. با این حال از نظر تصمیم گیران اقتصادی‌‌‌‌، مقدار یا اندازه آن در جوامع مختلف و برای فعالیت‌های گوناگون از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش‌‌‌‌، بررسی و شناسایی عوامل ناامنی موثر بر ‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جنوب استان کرمان ‌است. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق جزء تحقیقات همبستگی و از نوع شبه تجربی محسوب می‌گردد. جهت تجزیه و تحلیل و آزمون از تحلیل توصیفی کـه شـامل تحلیـل داده‌‌های میانگین‌‌‌‌، انحراف معیار‌‌‌‌، واریانس و ‌... ‌است و همچنین تحلیل استدلالی که شامل تحلیل رگرسـیونی ‌است استفاده شده است. یافته‌‌های تحقیق حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جنوب استان کرمان به میزان زیادی به امنیت محیط سرمایه‌گذاری وابسته است و رابطه میان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با شاخص عدم‌امنیت محیط‌‌‌‌، منفی و معنادار و با شاخص فقدان خشونت و درگیری و شاخص امنیت و ایمنی راه‌ها نیز مثبت و معنی دار بوده است. سایر نتایج حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با سطح تولید ناخالص داخلی‌‌‌‌، نرخ ارز واقعی‌‌‌‌، وقفه سرمایه‌گذاری خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش دولتی رابطه مثبت و معنادار و با نرخ بهره واقعی داخلی رابطه منفی و معنادار دارد. همچنین ‌تأثیر قیمت واقعی کالاهای سرمایه‌ای بر ‌سرمایه‌گذاری خصوصی در جنوب استان کرمان بی معنی ‌است.

کلیدواژه‌ها