بررسی وضعیت تخلفات رانندگی در شهر کرمان و عوامل موثر بر آن

نویسنده

ندارد

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت تخلفات رانندگی در شهر کرمان و عوامل موثر بر آن بود. در این پژوهش که به روش پیمایش انجام شد، 400 نفر از شهروندان کرمانی در مقطع سنی 18 سال و بالاتر از آن قرار داشتند و دارای گواهینامه رانندگی بودند با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با کمک ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میانگین تخلفات رانندگی به طور معنی داری در بین مردان بیشتر از زنان بود (p<0/05). بین حمایت اجتماعی ادراک شده، قطعیت مجازات، سرعت مجازات و شدت مجازات با تخلفات رانندگی رابطه ی منفی و معنی داری وجود داشت. به عبارت دیگر هر چه میزان حمایت اجتماعی، قطعیت، شدت و سرعت مجازات ها بیشتر باشد، میزان تخلفات رانندگی پایین تر خواهد بود. نتایج تحلیل رگرسیون برای تخلفات رانندگی نشان داد که سرعت مجازات و شدت مجازات دو پیش بینی کننده تخلفات رانندگی هستند و 14 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نموده اند.

کلیدواژه‌ها