مکانیابی جهت ساخت کلانتری جدید در شهر کرمان براساس شاخصهای تأثیر گذار بر روند انجام مأموریت

نویسنده

چکیده

داشتن امنیت از ابتداییترین و اساسیترین نیازهای هر انسان محسوب میشود. گسترش سریع جمعیت و به دنبال آن افزایش شهرنشینی، نیازمند رشد تسهیلات و امکانات جهت سرویسدهی به مردم است. در این میان، مدیریت محیط همواره جزء اهداف اصلی برنامه ریزان بوده است. یکی از تسهیلات پر اهمیت در ارائه سرویس به مردم کلانتریها هستند. مکانیابی صحیح مراکز انتظامی علاوه بر ارائه هر چه بهتر خدمات انتظامی و امنیتی به شهروندان، در بحث پدافند غیرعامل بسیار تأثیرگذار است. این امر نیازمند شناسایی نواحی مستعد ارتکاب جرم و استقرار مأموران در مکان-های مناسب میباشد. بنابراین، ابتدا محلها و نواحی جرم خیز شهر کرمان شناسایی شده و سپس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی بهترین مکانها برای استقرار کلانتریها مشخص گردیده است. در این پژوهش چهار معیار برای مکانیابی کلانتریها در راستای پدافند غیرعامل به کار گرفته شده که شامل دسترسی به خیابانهای اصلی، فاصله از کلانتریهای موجود، تراکم جمعیت مناطق مختلف در شهر کرمان و بار کاری هر کلانتری(معیارهایی برای تشخیص جرمخیزی مناطق) است.

کلیدواژه‌ها