برنامه ریزی راهبردی نظم و امنیت بافت های شهری در هنگام بروز بحران زلزله با رویکرد برنامه ریزی شهری با استفاده از تکنیک ANP و نرم افزار GIS ( مطالعه موردی: بافت جدید و قدیم شهر کرمان)

نویسنده

چکیده

بحث نظم و امنیت به طور کلی ارتباط مستقیمی با فضا، ساخت و ساز و بافت های شهری دارد.امروزه نظم و امنیت از شاخصه های کیفی زندگی در شهرهاست و آسیب های اجتماعی، اقتصادی، محیطی و ... از مهمترین پیامدهای مختلف نظم و امنیت به شمار می روند. هدف تحقیق حاضر، برنامه ریزی راهبردی نظم و امنیت در زمان بروز بحران زلزله در بافت های جدید و قدیم شهر کرمان می باشد. روش تحقیق حاضر، توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری فرماندهان ناجا و ساکنان بافت های مذکور می باشد. حجم نمونه تعداد 260 پرسشنامه در قالب 240 پرسشنامه در بین ساکنین و 20 پرسشنامه در بین فرماندهان ناجا در قالب تکنیک SWOT صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می هد از بین شاخص های موثر در زمان بروز بحران زلزله براساس تکنیک A.N.P و نرم افزار GIS ، کیفیت ابنیه و نوع مصالح به ترتیب با اوزان 0/300و 0/241مهم ترین عوامل بوده اند. همچنین راهبرد بدست آمده از نوع اقتضایی - محافظه کارانه ( Wo) می باشد.

کلیدواژه‌ها