بررسی تطبیقی تغییرات ساختار اجتماعی خانواده و ارتباط آن با میزان سرمایه اجتماعی موردمطالعه: کرمان (شهر و روستا)

نویسندگان

چکیده

زمینه انجام این پژوهش، توجه به ساختارخانواده و نقش تاثیر گذار آن برسرمایه اجتماعی است هدف ازاین پژوهش مقایسه میزان سرمایه اجتماعی و رابطه آن با مؤلفه‌های ساختار اجتماعی خانواده (میزان پذیرش تفاوت‌ها، میزان انگیزه نیاز به موفقیت، میزان انعطاف‌پذیری و میزان قدرت) در شهروروستادر کرمان، سال 1395 است.این پژوهش با روش‌ پیمایش انجام‌شده است. جامعه آماری شهر کرمان تعداد 722484 نفر و تعداد خانوار 199322 است. با توجه به فرمول شارپ کوکران حجم نمونه در شهر تعداد 384 خانوار به‌دست‌آمده است وجامعه آماری در روستا تعداد 101110 نفر و تعداد خانوار 27933 است، حجم نمونه در روستا 118 خانواربدست آمده است؛ محقق جهت نمونه‌گیری از نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی استفاده کرده است. روایی و پایایی تحقیق: پرسشنامه حاضر توسط پنج نفر از اساتید دانشگاه که بومی بودند تعیین روایی گردید و جهت تعیین پایایی از spss استفاده گردید، با توجه به آلفای کرونباخ به‌دست‌آمده که برابر است با 98/0، نشان می‌دهد تحقیق پایا و قابل‌اجرا است. با توجه به آماره تی مستقل که ازیافته های تحقیق حاصل شده است تفاوت معنی‌داری بین تغییرات ساختار خانواده و میزان سرمایه اجتماعی در شهر و روستا مشاهده می‌شود، در خصوص ضریب رگرسیون در جامعه شهری مشاهده می‌شودکه65 درصد از تغییرات متغیر وابسته سرمایه اجتماعی را چهار متغیر مستقل (پذیرش تفاوت‌ها، انگیزه نیاز به موفقیت، میزان انعطاف‌پذیری، میزان قدرت) تبیین کرده است، اما در روستا 03/0 درصد از تغییرات متغیر وابسته (سرمایه اجتماعی) توسط چهار متغیر مستقل تبیین شده است که بیانگر یک هویت جمعی و قبیله‌ای و فقدان هویت‌های فردی در روستا است، میزان آماره Kmo مناسب بودن تحلیل عاملی را نشان می‌دهد.در کل محقق به این نتیجه رسید که هر چه از سمت جامعه روستایی به سمت جامعه‌ی شهری سوق می‌یابیم، میزان (قدرت، انعطاف‌پذیری، پذیرش تفاوت‌ها، انگیزه نیاز به موفقیت)، افزایش می‌یابد و میزان سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها