بررسی نقش فضاهای بی دفاع شهری در شکل گیری جرایم

نویسندگان

1 دارد

2 ندارد

چکیده

فضاهای بی دفاع از جمله فضاهایی با ضریب آسیب پذیری بالا هستند که با توجه به ساختار فیزیکی به همراه تعریف اجتماعی، برای به فرجام رساندن عملی مغایر با فرمهای تعریف شده اجتماعی نقشی بارز و نهایی دارند زوکین، بارزترین تهدید برای فرهنگ عمومی را نگرانیها و ترسهای ناشی از تهدیدات و هرج و مرجهایی نظیر: ضرب و شتم، شورش های ناگهانی، جنایات نفرت انگیز می داند که حضور در فضای عمومی شهر را دچار تردید می کند وی بیان می کند که مردم در فضاهای شهری با انواع تهدیدها مثل: جرم، خشونت، تروریسم، آلودگی هوا و ... روبرو هستند. از این رو زوکین در کتاب "فرهنگ شهرها" می گوید: فضاهای شهری به اندازه کافی برای مردم امن نیستند. وجود و گسترش فضاهای بی دفاع عامل مهمی در پایین آوردن کیفیت زندگی است، فضاهای بی دفاع در شهر بافت به دلیل رشد و گسترش فیزیکی و جمعیتی از یک سو و فرسودگی و تخریب مناطق قدیمی، بسیار افزایش یافته است . همچنین تجربه جهانی نشان می دهد که علاوه بر اینکه مکان های شهری بهتری نساخته ایم بلکه مکانهای شهری ساخته شده را نیز از بین برده ایم ، به همین جهت فضاهایی بی هویت و ناآشنای زیادی به وجود آمده که این فضاهای ناآشنا و بی هویت شهر به موازات رشد خود از یک سو می تواند خشونت را افزایش دهد و از سوی دیگرخشونت و ترس به نوبه خود موجب واکنشهای روانشناختی و رفتاری شهرنشینان از جمله تمایل به کناره گیری از زندگی شهری ، عدم اطمینان به دیگران ، دوری جستن از مکانهای خاص، اخذ تدابیر حفاظتی، تغییر فعالیتهای روز مره و عدم مشارکت در اعمال جمعی شود که این امر نیز به نوبة خود فضاها را ناامن تر می سازد. بر این اساس در این مقاله ضمن بررسی ویژگی های فضاهای بی دفاع شهری و دسته بندی ویژگی ها ، فضاهای بی دفاع یا جرم خیز مورد مطالعه و مقایسه قرار می گیرند. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده به شیوه کتابخانه ای، میدانی و مشاهده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عدم وجود نور کافی در فضاهایی همچون پارک ها، کوچه های تنک و باریک و عدم تراکم ساختمانی از ویژگی هایی هستند که فضاهای دارای کیف قاپی را از دیگر فضاها تفکیک می کند. عدم پیوند ارتباطی با فضاهای نمایان، وجود فضاهای فرورفته یا برامده، داشتن مرز و محدود مشخص و کم بودن ساختمان ها نیز از ویژگی های تفکیک کننده فضاهای دارای نزاع و درگیری از دیگر فضاها هستند و همچنین توالی و امتداد از ویژگی های متمایز کننده فضاهای دارای مزاحمت از دیگر فضا هستند.

کلیدواژه‌ها