رتبه بندی تاثیرعوامل اقتصادی موثردربروز جرائم بر اساس رهیافت سلسله مراتبی(َAHP):مطالعه موردی شهر های شهداد وماهان

نویسنده

چکیده

چکیده
-زمینه وهدف : جرم مهم ترین دشمن امنیت اجتماعی است و افزایش آن رابطه منفی با امنیت دارد.عوامل مختلفی در بروز جرایم نقش دارند که عوامل اقتصادی یکی از مهم ترین این عوامل می باشد.برای بهبود شرایط اقتصادی و به دنبال آن کاهش ارتکاب جرم,ابتدا باید این عوامل اقتصادی را شناسایی و رتبه بندی کرد. هدف از رتبه بندی این عوامل اقتصادی, نشان دادن شدت واثر این عوامل در بروز جرایم می باشد. پس با رتبه بندی کردن این عوامل و مشخص شدن شدت و اثر آنها, با برنامه ریزی ها و سیاست گذاری مناسب وتعامل بیشتر دستگاه های مرتبط با بحث امنیت و اقتصاد کشور,می توان مهمترین عوامل اقتصادی موثر در بروز جرم را کنترل کرد و شاخص های مربوطه به آن ها را کاهش داد که مهم ترین هدف این تحقیق می باشد.
-مواد و روش:در این تحقیق از روش توصیفی-پیمایشی و با استفاده از رهیافت سلسله مراتبی, 5 مورد از مهمترین عوامل اقتصادی موثر بر بروز جرم رتبه بندی می شوند و سپس شدت و اثراین عوامل اقتصادی برگروهی از جرایم که تصادفی انتخاب شده اند(5 مورد)نشان داده شده است.
-نتیجه:نتایج به دست آمده نشان می دهد که در شهر ماهان بیکاری و فقر و در شهر شهداد فقر ونابرابری درآمدی بیشترین اثر را بر وقوع جرایم مد نظر این تحقیق دارند.بر طبق این نتایج تحقیق وبا توجه به ویژگی های شهر های مورد مطالعه راهکار هایی مانند استفاده از پتانسیل بالای گردشگری,افزایش امنیت منطقه به منظور ایجاد بستری امن برای جذب سرمایه گذاری و افزایش مراکز بازپروری جهت مبارزه با اعتیاد پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها