بازنمایی و تبیین نقش امنیت در جذب گردشگران (نمونه موردی گردشگران ورودی به شهر کرمان،1395)

نویسنده

چکیده

چکیده:
گردشگران سرمایه های پنهان هر کشور هستند،در سال های اخیر صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت فعال و درآمد زا خود را در جهان مطرح ساخته است.یکی از عواملی که سبب توسعه پایدار این صنعت شده ،امنیت و احساس آن در نزد گردشگران می باشد.هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش امنیت روانی و اجتماعی در جذب گردشگران وارد شده به شهر کرمان می باشد.با توجه به هدف مطالعه ،در پژوهش حاضر از روش تحقیق کیفی استفاده شده است.برای گرداوری داده ها نیز از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است.جامعه آماری کلیه گردشگران ورودی به شهر کرمان در مرداد 1395 می باشند که تعداد20 نفر به صورت تصادفی در مصاحبه ها شرکت کردند.که این تعداد هم شامل گردشگران میشود و هم شامل کسانی که با مقوله گردشگر و گردشگری ارتباط دارند(مغازه داران، کارکنان هتل و...).با تحلیل داده ها در چهارچوب کدگذاری نظری ،پنج مقوله اصلی(امنیت روانی،امنیت اقتصادی،امنیت در حمل و نقل،امنیت بهداشتی،امنیت غذایی) و یک مقوله هسته(احساس امنیت گردشگران اصل مهم جذب گردشگر ) استخراج شد.

کلیدواژه‌ها