ارزیابی روایی و پایایی مقیاس نیازهای بین فردی در دختران کرمان در سال 1394

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: انسان ها روابط اجتماعی را تشکیل می دهند و برای پایداری این روابط تلاش می کنند. به علت اهمیت احساس تعلق خنثی و سربار بودن در عملکرد روانی بشر، سنجش این متغیر ها حایز اهمیت می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس نیازهای بین فردی در جوانان بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی)همبستگی) بود که در سال 1394 بر روی نمونه ای از 239 دختر ساکن کرمان اجرا شد. روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای بود. در پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل عامل تاییدی و الگویابی معادله ساختاری صحت عاملی، روایی سازه و اعتبار این ابزار مورد بررسی قرار گرفت. پایایی مقیاس به وسیله روش های همسانی درونی و پایایی تنصیفی بررسی گردید.
یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تاییدی از مدل دو عاملی شامل تعلق خنثی و سربار بودن حمایت کردند. ضرایب آلفای کرونباخ، خرده مقیاس تعلق خنثی و سربار بودن در حد مطلوب و به ترتیب86/0 و 78/0 بدست آمد. ضریب تنصیفی مقیاس نیازهای بین فردی نیز 776/0 برآورد گردید.
نتیجه گیری: در مجموع نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مقیاس نیازهای بین فردی از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بود و می توان از آن به عنوان ابزاری مطلوب جهت ارزیابی نیازهای بین فردی در ایران استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها